นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 27,047 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง


ศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 17 แห่ง


สาธารณสุขและเกษตร
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน - แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยเอกชน จำนวน - แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97 แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร จำนวน - แห่ง
โรงแรม จำนวน - แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
โรงสี จำนวน - แห่ง


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปลี่ยนภาษา