นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 27,116 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมสายหลักของตำบลที่ใช้ติดต่อกับตำบลอื่นเป็นถนนลาดยาง สลับถนนลูกรังมีจำนวน 4 สาย คือ

1. ถนน รพช.สายโคกสง่า – ซับตะเคียน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
2. ถนนสายพุขาม – วังลึก ระยะทาง 25 กิโลเมตร
3. ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลพุขาม – หมู่ที่ 12 ตำบลภูน้ำหยด ระยะทาง 20 กิโลเมตร ถนน แต่ละสายในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ
4. ถนนสายกลุ่มคลองจันทร์ – วังใหญ่ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร


ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง
สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,770 ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 20 สาย
บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน 10 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 40 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 75 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 84 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง
ขุดลอกคลอง จำนวน 16 แห่ง
เปลี่ยนภาษา