นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 27,115 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ

ตำบลภูน้ำหยด มาจากชื่อของหมู่บ้านภูน้ำหยด ซึ่งเป็นภูเขาและป่าไม้หนาทึบ มีสัตว์ป่านานาพันธุ์หลายชนิด ในอดีตบริเวณนี้ไม่มีแหล่งน้ำใช้อุปโภค บริโภคชาวบ้านจึงต้องอาศัยน้ำหยด ซึ่งออกมาจากชั้นหินตลอดทั้งปี ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่าหมู่บ้าน "ภูน้ำหยด" และน้ำมาเป็นชื่อตำบลภูน้ำหยด


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ประมาณ 34 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังใหญ่
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลพุขาม
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี

เนื้อที่

ที่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 210 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 131,250 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ ประมาณ80% ของพื้นที่ทั้งหมด


ประชากร

ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ) ประชากรทั้งสิ้น 7,356 คนแยกเป็นชาย 3,690 คน หญิง 3,666 คน ครัวเรือน 2,605 ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1ยางสามต้น 165 254 258 512
2ลำกระทิง 117 181 172 353
3คลองยาง 107 287 284 562
4ซับดีปลี 166 289 270 559
5ซับมะหาด 77 133 158 291
6รวมทรัพย์ 360 484 487 971
7พระที่นั่ง 222 333 329 662
8ซับโอบ 57 90 94 184
9ภูน้ำหยด 89 150 142 292
10กลุ่มชัยนาท 155 243 236 479
11ซับม่วง 110 189 179 368
12ยางจ่า 337 244 217 461
13หินสามบ่อ 51 82 87 169
14พรหมประชาสรรค์ 136 376 356 732
15วังลึก 187 282 312 594
16หนองภิรมย์ 167 82 85 167
รวม2,503 3,690 3,666 7,356
เปลี่ยนภาษา