( สำเนา )

                                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

                                                           และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                  --------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุชาติ พวงศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                                           จตุรงค์ พ่วงเต็ง

                                                                                       (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)

                                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

           สำเนาถูกต้อง

         วิไลลักษณ์ สกุลณี

     (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)

         ผู้อำนวยการกองคลัง

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

 โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง