( สำเนา )

                                                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                        --------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

               รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                                (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)

                                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

              สำเนาถูกต้อง

            ฉัตรชัย จันดากุล

         (นาย ฉัตรชัย จันดากุล)

      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง