( สำเนา )
                                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลุกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลุกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลุกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับม่วง ซ่อมหลุมบ่อบริเวณที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว ธัญญรัตน์ ถาวรกูล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                            จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                                         (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
              สำเนาถูกต้อง

            วิไลลักษณ์ สกุลณี
       (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
           ผู้อำนวยการกองคลัง
   ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง