( สำเนา )
                                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านรวมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                             --------------------------------------------------------------------
                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านรวมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านรวมทรัพย์ ซ่อมหลุมบ่อบริเวณที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๖ ลบ.ม. จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว ธัญญรัตน์ ถาวรกูล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                    จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                                (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
               สำเนาถูกต้อง

              วิไลลักษณ์ สกุลณี
          (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
              ผู้อำนวยการกองคลัง
    ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง