( สำเนา )
                                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กทึบ แบบ ๒ บาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                        ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กทึบ แบบ ๒ บาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กทึบ แบบ ๒ บาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                                (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
           สำเนาถูกต้อง

         วิไลลักษณ์ สกุลณี
    (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
       ผู้อำนวยการกองคลัง
  ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง