ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
                           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                         --------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                      จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                                   (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
     สำเนาถูกต้อง

    วิไลลักษณ์ สกุลณี
(นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง