( สำเนา )
                                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริการ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริการ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริการ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๙๐.๐๐ บาท (หกพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                   จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                                (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
สำเนาถูกต้อง

วิไลลักษณ์ สกุลณี
(นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง