( สำเนา )
                                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
                               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ๑.เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว๒. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า๓. ลวดสลิงสำหรับแขวนเครื่องสูบน้ำ ๙ มม.๔. สายไฟฟ้าชนิด ๓ แกน NYY,VCT ๓x๔ mm. ๗๕๐ V.๕. คอนกรีตปากบ่อ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หางหุ้นส่วนจำกัดธีระนุชก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


                                                                   จตุรงค์ พ่วงเต็ง
                                                               (นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
                                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
สำเนาถูกต้อง

วิไลลักษณ์ สกุลณี
(นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง