( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านพระที่นั่ง ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมหลุมบ่อบริเวณที่เสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว ธัญญรัตน์ ถาวรกูล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


จตุรงค์ พ่วงเต็ง
(นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

            สำเนาถูกต้อง

          วิไลลักษณ์ สกุลณี
      (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
         ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง