( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีทอง การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓จตุรงค์ พ่วงเต็ง
(นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

             สำเนาถูกต้อง

           วิไลลักษณ์ สกุลณี
     (นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี)
          ผู้อำนวยการกองคลัง
   ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี ผู้อำนวยการกองคลัง