นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 27,112 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา