นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 27,157 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ตำบลน่าอยู่ มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล ”
พันธกิจ


1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำ ให้มีความเหมาะสม และสนองความต้องการของประชาชน

2 ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ

3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น และทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบริหารงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนด้านต่างๆ

4 เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณสุขในชุมชน

5 พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของชุมชนในท้องถิ่น ตามกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า OTOP การบริการ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ

6 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ยุทธศาสตร์


1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
เปลี่ยนภาษา