นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 27,098 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกหมายจัดตั้ง อบต. และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต. อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภทคือ

๑) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้
(๑) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ

๒) กิจการที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้
(๑) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(๗) การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมการกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต. เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โดยแบ่งงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
๑. งานบริหารทั่วไป
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานธุรการ
(๒) งานสารบรรณกลางองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๓) งานตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ
(๔) งานประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
(๕) งานประชุมคณะผู้บริหาร
(๖) งานลงทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
(๗) งานรัฐพิธี งานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ อื่น ๆ เป็นต้น
(๘) งานรับ-ส่ง แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในส่วนราชการ
(๙) งานเก็บรักษา ค้นหา หนังสือราชการจากงานสารบรรณกลาง
(๑๐) งานควบคุมทะเบียนคำสั่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๑๑) งานรายงานการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และการตรวจราชการ
(๑๒) งานดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี และอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องดิจิตอล ฯลฯ
(๑๓) งานข้อมูลตำบล และสถิติข้อมูลภายในตำบล
(๑๔) งาน Internet ตำบล งานสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(๑๕) งานบันทึกข้อมูล
(๑๖) งานบันทึกภาพและเหตุการณ์สำคัญๆและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

๑.๒ งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
(๒) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๑๐) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
(๑๑) งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่น ๆ
(๑๒) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(๑๓) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๑๔) งานควบคุมภายใน

๑.๓ งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานดูแล รักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
(๒) งานดูแลงานบ้านงานครัว งานแม่บ้านในสำนักงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน งานจัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๓) งานทำความสะอาดถนน และบริเวณข้างถนนภายในพื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด และงานรับรองผู้มาติดต่อราชการ
(๔) งานควบคุม ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ-เครื่องใช้-วัสดุ-อุปกรณ์เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข – 8986 เพชรบูรณ์
(๕) งานบริการขับรถยนต์ไปราชการตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด หรือตามที่ได้รับการมอบหมาย
(๖) งานเดินหนังสือราชการภายในสำนักงานและนอกสถานที่
(๗) งานบำรุงตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็ค น้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ,ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-ครัตช์,ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,ไฟส่องสว่างไฟหน้า-ไฟหรี่,ตรวจเช็คลมยาง,ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่,ตรวจเช็คกรองอากาศเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานบริการได้ตลอดเวลา
(๘) งานรักษาความสะอาดของตัวรถ ปัดกวาดล้างเช็ดถูภายในรถ-ภายนอกรถที่ ประจำอยู่ทุกคันตามที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที
(๙) งานรายงานการใช้รถประจำวันและการรายงานการซ่อมแซมรถยนต์

๒.๑ งานนโยบายและแผน งานวิชาการ และงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน
(๓) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค
(๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต
(๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
(๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
(๘) งานควบคุมตรวจสอบการจัดการงานนโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานรวบรวมสถิติ การติดตามและประเมินผล
(๙) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายรับเพิ่มเติม
(๑๐) งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
(๑๑) งานประชาคมตำบล ของตำบลภูน้ำหยด
(๑๒) งานควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
(๑๓) งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๔) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
(๑๕) งานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (กรมส่งเสริม,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด,,อบจ.เพชรบูรณ์,อำเภอวิเชียรบุรี)

๒.๒ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
(๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด และรัฐบาล
(๔) งานควบคุม รับผิดชอบดูแลหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย
(๕) งานควบคุม ดูแลในการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เข้ามาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๖) งานรวบรวมข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(๗) งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควบคุมข่าวสาร ดูแล ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๘) งานจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ
(๙) งานจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูน้ำหยด
(๑๐) งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
(๑๑) งานป้ายประกาศ (ประชาสัมพันธ์) ของ อบต. และป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของ หมู่บ้าน

๓. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานกฎหมายและนิติกรรม
(๒) งานดำเนินคดีทางศาล ศาลปกครอง
(๓) งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์และความผิดทางละเมิด
(๔) งานตรวจสอบ สอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย
(๕) งานตรวจสอบ สอบสวน การร้องทุกข์
(๖) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานบริหารจัดการ และติดตามเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนคืนองค์การบริหารส่วตำบลภูน้ำหยด
(๘) งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูน้ำหยด

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
(๔) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) งานฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผน
(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๘) งานการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) งานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
(๑๐) งานสาธารณภัยต่างๆ ความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ
(๑๑) งานควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในด้านต่าง ๆ
(๑๒) งานปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
(๑๓) งานรับส่งหนังสือภายในตำบล
(๑๔) งานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย (O-TOS)
(๑๕) งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลภูน้ำหยด
(๑๖) งานป้องกันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๗) งานบริหารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลภูน้ำหยด
(๑๘) งานประสานงานชุดปฏิบัติการประจำตำบล
(๑๙) งานซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

๑. ชุดเวรยามและเวรเตรียมพร้อม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- อยู่เวร-ยามอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยให้สลับสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ตามคำสั่งมอบหมายงาน
- ดูแล การขออนุญาตออกนอกสถานที่ของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ตรวจสอบควบคุมดูแล ชุดเวรเตรียมพร้อม ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ- อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวลา
- ดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยงาน ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้าง กระทำใดๆ อันเป็นความผิดต่อระเบียบแบบแผนธรรมเนียม และกฎหมายของทางราชการ กรณีมีพนักงานและลูกจ้างฝ่าฝืนให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยด่วน
- ดูแลและกวดขันสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร ด้านวิทยุสื่อสารอย่างเคร่งครัด
- ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารงานป้องกันฯ และนอกอาคาร
- เมื่อได้รับแจ้งสาธารณภัย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ให้มีอำนาจในการสั่งการ นำรถตรวจการณ์-รถน้ำ-รถกู้ชีพ-กู้ภัยออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
- ตรวจสอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำ และรถกู้ชีพให้สามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจราจร-การวิทยุสื่อสารและรับส่งผู้ป่วย
- ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ดูแลและห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีธุระเข้าบริเวณหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดเวรเตรียมความพร้อม หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายและการก่อวินาศกรรม
- เมื่อมีเหตุสาธารณภัย ให้พนักงาน-ลูกจ้างที่ออกเวรหรืออยู่ระหว่างการลา ให้กลับมาประจำที่งาน ป้องกันฯ โดยด่วน เพื่อรับนโยบายและออกปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อันเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ กรณีพนักงานขับรถไม่อยู่ที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณี พักเวรหรือออกไปทำธุระข้างนอก หรือขอลา ไม่มาปฏิบัติราชการก็ตามให้เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน-ลูกจ้างที่มีความสามารถในการขับรถให้นำรถออกปฏิบัติการได้ทันทีแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
- ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารและรอบนอกอาคารในการมาปฏิบัติงานทุกวัน

๒. งานควบคุม ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ-เครื่องใช้-วัสดุ-อุปกรณ์เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์,รถจักรยานยนต์
๒. ดูแลห้ามรถยนต์ทุกชนิดจอดขวางทางเข้า-ออก รถกู้ชีพ-รถบรรทุกน้ำ
๓. ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ ยานพาหนะ ให้นำรถยนต์ ตรวจการณ์ กู้ชีพ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ ทำการทดสอบเครื่องยนต์ ปั้มน้ำประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้เครื่องยนต์มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ กรณีพนักงานขับรถไม่อยู่ในบริเวณที่ตั้ง พนักงานดับเพลิง-พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัยที่มีความสามารถในการขับรถให้นำรถออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕. งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบัญงานธุรการสภา
(๒) งานจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๓) งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือส่งและการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารงานสภา
(๔) งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๕) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
(๖) งานสถานที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๗) งานควบคุมและบันทึกเครื่องเสียงที่ห้องประชุมสภา
(๘) งานช่วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมการนับคะแนนเสียงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๙) งานชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๐) งานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๑) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักปลัด

๖.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย
(๒) งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(๓) งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๔) งานส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรค
(๕) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(๖) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูน้ำหยด
(๗) งานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(๘) งานสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการและโภชนาการ
(๙) งานสนับสนุนภารกิจทั่วไปของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

กองคลังมีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมค่าเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง ดังนี้
๒.๑. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเงิน และบัญชี
(๒) งานตรวจสอบเงินอุดหนุน เงินรายได้ต่างๆ การเบิกตัดปีโครงการต่างๆ
(๓) งานตรวจสอบรายงานการเงิน-การคลัง
(๔) งานสถิติการคลัง
(๕) งานจัดทำรายงานคงเหลือประจำวัน
(๖) งานจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
(๗) งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
(๘) งานการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
(๙) งานตรวจสอบการจ่ายเงินประกันสังคมค่าใช้จ่าย ๕ % เงินสิทธิสวัสดิการต่างๆ
(๑๐) งานตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๑๑) งานตรวจสอบการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน
(๑๒) งานตรวจสอบงานอาหารเสริมนมและงานอาหารกลางวัน
(๑๓) งานธุรการกองคลัง
(๑๔) งานการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ( e-LAAS )
(๑๕) งานจัดทำรายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(๑๖) งานบริหารจัดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเบิกจ่ายเงินทุนโคงการเศรษฐกิจชุมชน และเบิกจ่ายเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(๑๗) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

๒.๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(๑) งานจัดเก็บรายได้
(๒) งานพัฒนารายได้
(๓) งานรับชำระภาษี
(๔) งานผลประโยชน์ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
(๕) งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระภาษีทุกประเภท
(๖) งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเร่งรัดรายได้
(๗) งานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดเก็บรายได้ และประชุมคณะกรรมการฯ
(๘) งานจำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดและตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้
(๙) งานจัดทำ ภบท.๑๙ บัญชีงบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% ประจำทุกเดือน
(๑๐) งานธุรการกองคลัง
(๑๑) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , การตรวจรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(๑๒) งานทะเบียนพาณิชย์
(๑๓) งานแผนที่ภาษี

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(๑) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
(๒) งานจัดทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง,รายงานและตรวจสอบพัสดุประจำปี
(๓) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ รายงานและตรวจสอบพัสดุประจำปี
(๔) งานจำหน่ายทรัพย์สิน
(๕) งานเจ้าหน้าที่พัสดุและงานทะเบียนทรัพย์สิน
(๖) งานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
(๗) งานการเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์
(๘) งานทะเบียนทรัพย์สิน
(๙) งานอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน
(๑๐) งานการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชีทางคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
(๑๑) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
- งานบันทึกการก่อสร้าง
- งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดิน และฟื้นฟูเมือง
- งานกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิในที่สาธารณะ
- งานการบุกรุกที่ดิน
- งานดูแลตรวจสอบสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
- งานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
- งานตรวจสอบการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาต่างๆ การคิดค่า K
- งานขยายเขตก่อสร้าง กิจการประปา
- งานขุดเจาะบ่อบาดาล น้ำประปา การขุดดิน ถมดิน
- งานขุดลอกคลอง ฝาย
- งานถนนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
- งานไฟฟ้า และพลังงานโซล่าเซลล์
- งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกองช่าง
- งานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- งานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- งานบ้านเทิดไท้ฯ
- งานแผนที่ภาษี
- งานขอรับการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์(ยส.)และงบเร่งด่วน (รด.)
พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบการทำงาน และดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

๑. งานก่อสร้าง
(๑) งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(๒) งานสำรวจ ออกแบบ และการเขียนแบบต่างๆ
(๓) งานก่อสร้างและบูรณะ
(๔) งานรับเรื่องร้องเรียน และเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่

๒. งานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
(๑) งานควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม หลักวิศวกรรม บันทึกรายงานการก่อสร้างในแต่ละวัน ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง
(๒) งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและ หลักเกณฑ์
(๓) งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ

๓. งานสาธารณูปโภค
(๑) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
(๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
(๓) งานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ ทำการ สำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง งานจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและการจัดตั้งงบประมาณในด้านสาธารณูปโภค
(๔) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขุดดิน-ถม ดินตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน
(๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. งานผังเมือง
(๑) งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
(๒) งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ การะวังชี้แนวเขตที่ สาธารณะร่วมกับสำนักงานที่ดินฯ
(๓) งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครอบครอง สิทธิในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบสิ่งสาธารณูปการในที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
(๔) งานตรวจสอบและการขอใช้ที่สาธารณะ การครองสิทธิในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทางสาธารณะ การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาอนุบาลศึกษาฯลฯ โดยมีงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานแผนและวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยแบ่งงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

๑ งานกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๑) งานส่งเสริมการศึกษา
(๒) งานบริหารการศึกษา
(๓) งานแผนและวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
(๔) งานบริหารและพัฒนาการศึกษา
(๕) งานเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา
(๖) งานกำกับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๗) งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๘) งาน ควบคุม กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
(๙) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๑๐) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(๑๑) งานกีฬานันทนาการ และการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกตำบลภูน้ำหยด
(๑๒) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(๑๓) งานธุรการเกี่ยวกับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒ งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมทรัพย์
(๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด (ศพด.)
(๒) งานติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา
(๔) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(๕) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
(๖) งานกีฬา นันทนาการ
(๗) งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์งาน ศพด.
(๘) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมประชาสรรค์
(๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด (ศพด.)
(๒) งานติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา
(๔) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(๕) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
(๖) งานกีฬา นันทนาการ
(๗) งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์งาน ศพด.
(๘) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูน้ำหยด
(๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด (ศพด.)
(๒) งานติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา
(๔) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(๕) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
(๖) งานกีฬา นันทนาการ
(๗) งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์งาน ศพด.
(๘) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคีพัฒนา (๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด (ศพด.)
(๒) งานติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา
(๔) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
(๕) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
(๖) งานกีฬา นันทนาการ
(๗) งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์งาน ศพด.
(๘) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระที่นั่ง (๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด (ศพด.)
(๒) งานติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) งานส่งเสริมการศึกษา
(๔) งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
(๕) งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
(๖) งานกีฬา นันทนาการ
(๗) งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์งาน ศพด.
(๘) งานด้านการประเมินหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การตรวจรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

๓.งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดลานกีฬาต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอออกกำลังกายให้แก่ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสตรี การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

(๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
(๒) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อเอดส์
(๓) งานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี
(๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
(๕) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
(๖) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(๗) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(๘) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
(๙) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
(๑๐) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(๑๑) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
(๑๒) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย เป็นต้น
(๑๓) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(๑๔) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(๑๕) งานจัดระเบียบชุมชน/งานด้านเศรษฐกิจชุมชน
(๑๖) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(๑๗) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
(๑๘) งานจัดหาแรงงาน/ผู้ว่างงาน
(๑๙) งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบล
(๒๐) งานประชาคมหมู่บ้าน
(๒๑) งานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หรือสาธารณภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๒) งานสภาเด็กและเยาวชน

เปลี่ยนภาษา