ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว) ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.๐๘๐๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา