ประกาศมาตรการสำหรับผู้ส่งของ ส่งอาหาร ครุภัณฑ์ ไปรษณีย์หรือในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด