นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 27,032 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เปลี่ยนภาษา