นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 27,039 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
เปลี่ยนภาษา